Szczegóły szkolenia
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w szkole ponadpodstawowej
Rozwijanie kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów w szkole ponadpodstawowej

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

Nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele kształcący młodzież w szkole ponadpodstawowej, którzy w swojej pracy dydaktycznej zainteresowani są tematyką proinnowacyjności

Blended learning

Szkolenie blended-learning „Rozwijanie kreatywności postaw proinnowacyjnych uczniów w szkole ponadpodstawowej", którego celem jest wsparcie merytoryczne i praktyczne wyżej wymienionej grupy odbiorców w zakresie realizowanych przez nich zadań związanych z doskonaleniem zawodowym nauczycieli, a w szczególności z podnoszeniem u nauczycieli kompetencji dotyczących rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych w pracy z uczniami.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – szkolenia.ore.edu.pl. 

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (e-kursy.ore.edu.pl).

Rekrutacja prowadzona jest do dnia: 6 listopada 2020 roku, do godz. 15.00 lub do wyczerpania miejsc. W przypadku wolnych miejsc, po tym terminie rekrutacja będzie kontynuowana najpóźniej do 13 listopada, do g. 15.00.

Cele szkolenia:

 • wspomaganie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie rozwijania kreatywności i postaw proinnowacyjnych uczniów;
 • pogłębienie wiedzy uczestników na temat kreatywności, innowacyjności i twórczej postawy człowieka;
 • pobudzenie refleksji uczestników na temat praktyk dydaktycznych wspierających i hamujących procesy twórcze i postawy proinnowacyjne wśród uczniów;
 • zapoznanie Uczestników z metodologią treningu kreatywności oraz innymi metodami rozwijającymi twórcze i krytyczne myślenie wśród uczniów;
 • przygotowanie uczestników do wprowadzania metod twórczego i krytycznego myślenia do lekcji przedmiotowych.

Organizacja szkolenia

Szkolenie blended-learning składa się z części e-learning, tj. samodzielnej pracy uczestnika na platformie e-learningowej (około 20 godzin dydaktycznych)  oraz części on-line w formie dwóch warsztatów (każde po 6 godzin dydaktycznych) na platformie ClickMeeting lub Microsoft Teams Ośrodka Rozwoju Edukacji lub na platformie Zoom (którą zapewnia Autor szkolenia).

Warsztaty on-line realizowane będą w dwóch terminach: warsztat wprowadzający 9 listopada 2020 r. oraz warsztat podsumowujący w dniu 24 listopada 2020.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.

Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia będzie udział w obu częściach (części e-learningowej i w obu warsztatach na platformie ClickMeeting), oraz wykonanie zadań zgodnie z zapisami Sylabusa kursu.

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 4 grudnia 2020 roku.

Czas trwania szkolenia

 1. Część e-learning – 9.11.2020 – 4.12.2020
 2. Cześć on-line szkolenia w formie 2 warsztatów:
  • warsztat wprowadzający – 9.11.2020 r.
  • warsztat podsumowujący – 24.11.2020 r.

Po tym terminie uczestnicy spełniający warunki zaliczenia, będą mogli pobrać Zaświadczenia ukończenia szkolenia do samodzielnego wydruku z konta Uczestnika na platformie szkolenia.ore.edu.pl

Wsparcie w trakcie szkolenia

Moderowanie szkolenia, w tym prowadzenie warsztatów: Pani Magdalena Bogusławska. Osoba moderująca szkolenie dostępna jest mailowo (mboguslawska@edunowa.pl). W trakcie szkolenia prowadzone są też konsultacje online w formie wideo rozmowy lub czatu. Termin konsultacji oraz sposób uczestniczenia w nich zostaje podany na platformie Moodle.

Wsparcie techniczne:

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE (e-kursy@ore.edu.pl)

Odpowiedzi organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia udziela Kierownik szkolenia: Agnieszka Jaworska, mail: agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

Narzędzia stosowane podczas szkolenia:

 1. Przeglądarka Internetowa - polecana GoogleChrome.
 2. Platforma Moodle.
 3. Platforma Wakelet.
 4. Chmura Google.
 5. Poczta elektroniczna.
 6. Wybrane narzędzie do wideokonferencji.
 7. Edytor tekstu (np. MS Word, Wordpad itp.).


Platforma e-learningowa ClickMeeting/Microsoft Teams

Agnieszka Jaworska, e-mail agnieszka.jaworska@ore.edu.pl

 

Kryteria naboru 

 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń

Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji.

9.11.2020 – 4.12.2020
Nieaktywny