Szczegóły szkolenia
E-KONFERENCJA „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”
E-KONFERENCJA „Budowanie koalicji międzysektorowej na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i wsparcia rodziny”

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

przedstawiciele resortów: MEN, MZ, MRPiPS, MFiPR, dyrektorzy placówek wychowania przedszkolnego, szkół podstawowych, poradni psychologiczno-pedagogicznych i placówek systemu oświaty , nauczyciele i specjaliści prowadzący działania z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w systemie oświaty oraz wczesnej interwencji w systemie ochrony zdrowia, pracownicy organów nadzoru pedagogicznego, pracownicy żłobków, klubów dziecięcych oraz opiekunowie dzieci do lat 3, specjaliści realizujący wsparcie skierowane do dzieci i rodzin w innych sektorach, m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, asystenci rodziny, pracownicy socjalni, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele uczelni

Konferencja


Cele konferencji:

  • zapoznanie uczestników z polityką UE w zakresie wczesnej edukacji o wysokiej jakości i wspierania rodziny,
  • przedstawienie propozycji zintegrowania międzyresortowych działań w obszarze wczesnej pomocy dziecku i rodzinie na przykładzie Portugalii,
  • prezentacja wyników projektu pilotażowego modelu wczesnego wspomagania/wczesnej interwencji realizowanego w modelu skoncentrowanym na rodzinie,
  • prezentacja działań skierowanych do dzieci i rodzin podejmowanych przez różne resorty w Polsce i kierunków prac w zakresie rozwijania jakości i dostępności usług na poziomie lokalnym,
  • dyskusja nad możliwościami i wyzwaniami związanymi ze zmianą paradygmatu w działaniach z zakresu wczesnej edukacji, opieki i wspierania dzieci i rodzin oraz zintegrowaniem na poziomie lokalnym działań w tym zakresie różnych sektorów.


Konferencja online

Małgorzata Kummant, tel. (22) 570-83-20, malgorzata.kummant@ore.edu.pl

Kryteria naboru

  • adresat (określony wyżej),
  • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego

Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na konferencję. 


24.09.2020
Miejsca wyczerpane