Szczegóły szkolenia
Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego
Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych ORE

nauczyciele, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, inne osoby zainteresowane

nauczyciele, nauczyciele akademiccy i pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli zainteresowani działalnością szkół ćwiczeń w zakresie kompetencji przydatnych do realizacji kształcenia w trybie zdalnym.

Blended learning

Szkolenie blended-learning pt. „Nauczyciel szkoły ćwiczeń w dobie nauczania zdalnego", którego celem jest przedstawienie praktycznych rozwiązań dydaktycznych wspierających wdrożenie Modelu Szkół Ćwiczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie kompetencji przydatnych w realizacji kształcenia w trybie zdalnym. Szczegółowy opis szkolenia znajduje się w Sylabusie kursu.


Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

 

Rekrutacja do obu grup odbędzie się w terminie od 18 sierpnia do 4 września 2020 roku do godz. 16.00.

Cele szkolenia:

 • znajomość podstawowych zagadnień związanych z funkcjonowaniem szkół ćwiczeń;
 • znajomość podstaw prawa autorskiego i zasad korzystania z e-zasobów;
 • znajomość pojęć związanych z kompetencjami kluczowymi;
 • znajomość podstaw wprowadzania metodologii badawczej na lekcjach różnych przedmiotów oraz ogólna znajomość metodologii IBSE;
 • umiejętność doboru form i metod pracy do możliwości poznawczych uczniów;
 • umiejętność doboru e-zasobów oraz narzędzi TIK przydatnych do pracy na lekcji
  oraz pracy zdalnej;
 • umiejętność zaprojektowania oraz przeprowadzenia lekcji (lub zajęć obejmujących kilka jednostek lekcyjnych) przy wykorzystaniu narzędzi TIK, realizowanej w trybie zdalnym.

Organizacja szkolenia

Szkolenie blended-learning składa się z samodzielnej pracy uczestnika na platformie e-learningowej (około 30 godzin)  oraz dwudniowych (15 godzin) sesji w formie zdalnej na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Sesje on-line, ze względu na potrzebę zapewnienia optymalnych warunków współpracy uczestników z prowadzącą, realizowane będą w dwóch grupach: pierwsza grupa w dniach: 10-11 września 2020 oraz druga grupa w dniach: 17-18 września 2020.

Na zakończenie szkolenia uczestnicy proszeni są o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.


Kryteria oceniania i warunki ukończenia szkolenia

Warunkiem zaliczenia szkolenia będzie udział w obu częściach (części e-learningowej i w sesjach zdalnych na platformie ClickMeeting), oraz wykonanie zadań zgodnie z zapisami Sylabusa kursu.

Ostateczny termin zaliczenia szkolenia to 18 września 2020 roku (grupa I) lub 25  września 2020 roku (grupa II).

Czas trwania szkolenia

Szkolenie realizowane będzie w dwóch grupach:

 1. Grupa I: Część I (e-learningowa):  25 sierpnia do 7 września 2020 roku, część II (zdalna na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji): 10-11 września 2020 roku;
 2. Grupa II: Część I (e-learningowa): 1 września do 14 września 2020 roku, część II (zdalna 
  na platformie ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji): 17-18 września 2020 roku.

Po tym terminie uczestnicy spełniający warunki zaliczenia, będą mogli pobrać Zaświadczenia ukończenia szkolenia do samodzielnego wydruku z konta Uczestnika na platformie www.szkolenia.ore.edu.pl

Wsparcie w trakcie szkolenia

Odpowiedzi organizacyjnych związanych z realizacją szkolenia udziela: Anna Kasperska-Gochna, tel.: 22 345 37 73 wew. 540, mail: anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl

 Moderowanie zajęć oraz prowadzenie sesji szkoleniowych: dr Joanna Borgensztajn  (kontakt do prowadzących zostanie podany razem z hasłem do logowania).

Narzędzia stosowane podczas szkolenia:

 1. Komunikacja: platforma Moodle, edytor tekstu (np. MS Word), poczta elektroniczna.
 2. Informacja: przeglądarka internetowa – zalecana Mozilla Firefox (min. wersja 15).
 3. Prezentacja: edytor prezentacji (np. MS PowerPoint), zainstalowana wtyczka Adobe Flash Player.
 4. Materiały audiowizualne: odtwarzacz filmów zapisanych w formacie mp4.
 5. Bezpłatne programy i aplikacje podane w czasie szkolenia.


Platforma e-learningowa i ClickMeeting Ośrodka Rozwoju Edukacji

Anna Kasperska-Gochna, anna.kasperska-gochna@ore.edu.pl, tel. 22 345 37 73 wew.540

Kryteria naboru 
 • adresat (określony wyżej)
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego
 • kolejność zgłoszeń


Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji wraz z hasłem dostępu do platformy e-learningowej.