Szczegóły szkolenia
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej (V edycja)
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej (V edycja)

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole.
  2. Wsparcie merytoryczne specjalistów szkolnych w zakresie planowania działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego


Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Maria Talar tel.: (22) 570 83 28 e-mail: maria.talar@ore.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.
Szkolenie jest bezpłatne.

27.07.2020 - 30.09.2020
nieaktywne