Szczegóły szkolenia
Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym
Zaburzenia psychiczne przejawiające się myślami samobójczymi i zachowaniami autodestrukcyjnymi u młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowaniem społecznym

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, pracownicy MOW, pracownicy MOS

Szkolenie adresowane jest do kadry MOW, MOS, ODN, PPP. O przyjęciu decyduje wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz kolejność i proporcjonalność zgłoszeń.

Szkolenie

Szkolenie w wymiarze 16 godzin (2 dni) prowadzone częściowo w formie warsztatów adresowane do osób pracujących z trudną młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, a także do pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych zainteresowanych tematyką zaburzeń psychicznych u młodzieży.

Głównym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji w zakresie radzenia sobie w sytuacji podejmowania zachowań autodestrukcyjnych, w tym prób samobójczych, przez młodzież niedostosowaną społecznie lub zagrożoną niedostosowaniem społecznym.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:
• zapoznać się z problematyką autoagresji bezpośredniej wśród adolescentów;
• pomóc w zrozumieniu celowości i funkcjonalności zachowań autodestruktywnych w doświadczeniu młodych osób;
• rozwinąć umiejętności rozpoznawania zachowań, mogących okazać się znakami ostrzegawczymi;
• rozwinąć umiejętności szacowania i oceny ryzyka suicydalnego, a także zapoznać się z zasadami postępowania w przypadku zaistnienia zagrożenia samobójczego;
• rozwinąć umiejętności wykorzystywania wybranych metod interwencyjnych (indywidualnych i grupowych);
• rozwinąć kompetencje prowadzenia rozmowy z wychowankiem na temat zachowań autodestrukcyjnych;
• zapoznć się z formami działań postwencyjnych w sytuacji kryzysu suicydalnego i ich znaczeniem ochronnym.

Zostaną poruszone takie zagadnienia jak:
• rozpowszechnienie i rozpoznawanie zaburzeń nastroju u młodzieży;
• związek stanów depresyjnych z zachowaniami autodestrukcyjnymi. Skala i charakterystyka problemu samouszkodzeń oraz zachowań samobójczych wśród młodzieży;
• społeczny odbiór zachowań autodestrukcyjnych – intuicyjne reakcje i trudności osób pomagających;
• postępowanie w przypadku ujawnienia zachowań autodestrukcyjnych – pierwsza pomoc emocjonalna; 
• szacowanie rozmiaru samouszkodzeń i ocena zagrożenia samobójczego. Właściwe postawy i zachowania rodziców, opiekunów w reakcji na samouszkodzenia i zachowania samobójcze;
• procedury postępowania w sytuacji zagrożenia suicydalnego – podstawy prawne, wsparcie służb, konsultacja specjalistyczna, tworzenie planu stabilizacji i bezpieczeństwa. Wykorzystanie negatywnych zachowań zastępczych jako sposobu na zmniejszenie częstotliwości aktów autoagresji;
• efekt Wertera, czyli mechanizm zarażania się zachowaniami samobójczymi i autodestrukcyjnymi. Interwencje indywidualne oraz grupowe;
• działania postwencyjne w sytuacji samobójczej śmierci wychowanka.On-line, Platforma ZOOM (link do szkolenia wraz z instrukcją zostanie rozesłany e-mailowo)

Marta Paluch e-mail: marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21; Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną po zakończeniu rekrutacji - w dniu 2 lipca 2020. W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz faktem, że osoby otrzymujące potwierdzenie o zakwalifikowaniu zyskują automatycznie status "uczestnika szkolenia" (nie będzie wymagane dodatkowe potwierdzenie), bardzo proszę o przemyślane zgłoszenia. Zaświadczenia o ukończeniu formy doskonalenia, czego warunkiem jest pełna frekwencja na szkoleniu, dostępne będą do samodzielnego pobrania i wydrukowania na stronie www.szkolenia@ore.edu.pl po 16 lipca 2020 r. Forma doskonalenia jest bezpłatna. Wymagania techniczne- komputer, dostęp do Internetu, kamerka, mikrofon.


06.07.2020 - 07.07.2020
Limit miejsc wyczerpany