Szczegóły szkolenia
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie - IV edycja
Przeciwdziałanie przemocy domowej wobec dziecka oraz wdrożenie procedury „Niebieskie Karty” w oświacie - IV edycja

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Kurs e-learningowy

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się profilaktyką przemocy domowej wobec dziecka.

Celem szkolenia jest:

  1. Wsparcie merytoryczne pracowników ośrodków doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wobec dziecka.
  2. Zapoznanie z wiedzą dotyczącą obowiązków pracowników oświaty wynikających z zapisów prawnych i procedury „Niebieskie Karty”.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Problem przemocy w rodzinie i zjawiska przemocy wobec dzieci.
  2. Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  3. Reagowanie na podejrzenie przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.
Szkolenie jest bezpłatne.
 


Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Maria Talar Tel: (22) 570 83 28 mail: maria.talar@ore.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie odbędzie się w terminie: 23 marca do 30 kwietnia 2020 r. (Platforma Moodle)
Nieaktywny