Szczegóły szkolenia
Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS.
Drama i teatr zaangażowany społecznie jako metoda pracy z wychowankiem MOW/MOS.

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli

Termin zgłaszania: do 20.01.2020 r. za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego: szkolenia.ore.edu.pl Szkolenie adresowane jest do kadry MOW i MOS (wychowawców, psychologów, pedagogów) oraz pracowników PDN. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń oraz ostateczna decyzja komisji rekrutacyjnej biorąca pod uwagę m.in liczbę osób z poszczególnych typów placówek oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego (odpowiedzi na pytania otwarte). Liczba miejsc 22. Możliwość zgłoszenia maksymalnie dwóch osób z jednej placówki.

Szkolenie

Adresatem szkolenia są przedstawiciele kadry młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW), młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS) oraz placówek doskonalenia nauczycieli (PDN) zainteresowani zastosowaniem metody tramy i teatru w edukacji  w profilaktyce

Przygotowanie teatralne nie jest wymagane, ale w sposób szczególny zapraszamy osoby pracujące w wychowankami metodami teatralnymi/dramowymi.      

Podstawowym celem szkolenia jest rozwijanie kompetencji pracowników MOW/MOS/PDN do prowadzenia edukacyjnych, profilaktycznych i resocjalizacyjnych działań z wykorzystaniem dramy, adresowanych do  uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych w szczególności wymagających specjalnej organizacji nauki, metod pracy i indywidualizacji adekwatnej do potrzeb uczniów/wychowanków ze względu na niedostosowanie społeczne, zagrożenie niedostosowaniem społecznym.

Udział w Szkoleniu pozwoli uczestnikom:

  • poznać podstawowe zasady i założenia wykorzystania dramy i teatru zaangażowanego w pracy z wychowankami młodzieżowych ośrodków wychowawczych (MOW) i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (MOS),
  • poznać kilkanaście ćwiczeń i zabaw dramowych (służących m.in. integracji grupy, rozwojowi umiejętności społecznych, kreatywności i innowacyjności),
  • poznać metodę pracy opartą na tworzeniu scen/spektakli opartych na opowieściach uczestników i/lub realnych lokalnych historiach,
  • rozwinąć umiejętności wykorzystania metody dramy w kształtowaniu postaw obywatelskich wychowanków,
  • rozwinąć umiejętności wykorzystania kreatywnych i innowacyjnych metod w pracy z młodzieżą o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych,
  • rozwinąć kompetencje bezpiecznego wykorzystania metod dramy i teatru w pracy warsztatowej adresowanej do młodzieży niedostosowanej społecznie/zagrożonej niedostosowanie,
  • zdobyć osobiste doświadczenie uczestnictwa w warsztatach dramowych.

Prowadzenie:

Maria Depta - superwizorka warsztatu dramowego, trenerka warsztatu rekomendowana przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, nauczycielka akademicka oraz autorka woelu artykułów na temat Teatru Zaangażowanego Społecznie. Od 2003 tworzy i realizuje warsztaty, szkolenia, społeczne i edukacyjne projekty oparte na metodzie dramy, teatru forum, teatru ze społecznością adresowane do różnych grup odbiorców (m.in. wychowanków MOW i MOS,  seniorów, liderów młodzieżowych, uchodźców, osób niepełnosprawnych, żołnierzy). Jest  Kierownikiem Wydziału Resocalizacji i Socjpterapii ORE, wiceprezeską Drama Way Fundacji Edukacji i Kultury. W latach 2004-2019 była pracownikiem dydaktycznym WSNS Pedagogium w Warszawie. Ukończyła studia magisterskie w Instytucie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW, roczny kurs Dramy Stosowanej w Exeter University (Wielka Brytania), Szkołę Trenerów FRDL oraz wiele polskich i zagranicznych kursów i szkoleń specjalistycznych z zakresu pracy z grupą, dramy i Teatru Zaangażowanego. Obecnie jest w trakcie szkolenia na dramaterapeutkę.

  Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

maria.depta@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 14

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają nocleg i wyżywienie, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


03.02.2020 - 05.02.2020
Nieaktywny