Szczegóły szkolenia
Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego
Planowanie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

pracownicy publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracownicy ośrodków doskonalenia nauczycieli, nauczyciele przedmiotów zawodowych

Pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, nauczyciele z publicznych placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym; pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli pracownicy z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego dotyczącego zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia
  • przygotowanie do pracy z nauczycielami w zakresie planowania procesu dydaktycznego,
  • zapoznanie ze zmianami w przepisach prawa oświatowego w zakresie kształcenia zawodowego i ustawicznego,
  • poszerzenie kompetencji w zakresie konstruowania i modernizacji programu nauczania zawodu z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego, w szczególności nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, ramowego planu nauczania oraz warunków i potrzeb szkoły.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
– klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
– podstawy programowe kształcenia w zawodzie
– ramowe plany nauczania
– analiza programu nauczania zawodu
– rodzaje planowania dydaktycznego
– analiza planów dydaktycznych
– planowanie dydaktyczne na podstawie nowych programów nauczania zawodów
– zasady opracowywania planów dydaktycznych
– przykłady konstrukcji planów dydaktycznych
– planowanie dydaktyczne w pracy nauczycielaplatforma moodle ORE

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 00 wew. 309; tel. 22 345 37 39; bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; 22 345 37 88

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

16-12-2019 - 26-01-2020
Nieaktywny