Szczegóły szkolenia
Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami na rzecz edukacji włączającej wysokiej jakości
Budowanie efektywnej współpracy z rodzicami na rzecz edukacji włączającej wysokiej jakości

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczyciele specjaliści

otwarty

Kurs e-learningowy

Celem kursu e-learningowego jest doskonalenie umiejętności w budowaniu współpracy z rodzicami uczniów ze SPE w edukacji włączającej

Planowany zakres tematyczny szkolenia:

  1. Czym jest edukacja włączająca? (teoria i praktyka). Jak dbać o jakość edukacji włączającej? – 6 godz.
  2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna oraz tworzenie warunków kształcenia dla dzieci ze SPE w edukacji włączającej – aspekty prawa oświatowego - dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb dzieci z opiniami z poradni p-p– 6 godz.
  3. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci/uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami: niewidome i słabowidzące, niesłyszące i słabosłyszące, z niepełnosprawnością ruchową i afazją ) – 6 godz.
  4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dziecka/ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego (dzieci/uczniowie z różnymi niepełnosprawnościami: z autyzmem i zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym ) – 6 godz.
  5. Prawa rodziców dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole, efektywna współpraca z rodzicami, integracja środowiska rodzicielskiego w danej klasie – 6 godz.
  6. Elementy treningu umiejętności komunikacyjnych – 6 godz.

Adresaci:

szkolenie przeznaczone jest dla doradców metodycznych ds. pomocy p-p, nauczycieli konsultantów z PDN i specjalistów z poradni psychologiczno-pedagogicznych, wspomagających przedszkola i szkoły, oraz nauczycieli specjalistów z przedszkoli i szkół wdrażających edukację włączającą, spełniających trzy warunki:

  • mają w przedszkolach i szkołach, które wspomagają, nauczycieli pracujących z dziećmi/uczniami z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opinią z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • chcą doskonalić umiejętności potrzebne w pracy z uczniami ze SPE, a w szczególności z ich rodzicami oraz upowszechnić tę wiedzę w swoich środowiskach edukacyjnych;
  • mają możliwość upowszechniania zdobytej wiedzy poprzez realizację szkoleń e-learningowych lub stacjonarnych w tym obszarze dla nauczycieli edukacji przedszkolnej i szkolnej.


platforma Moodle

Jolanta Rafał-Łuniewska, Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych tel.: 22 570 83 09, jolanta.luniewska@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę. Warunki ukończenia kursu opisane są szczegółowo w Sylabusie.


05.11.2019 - 13.12.2019
Nieaktywny