Szczegóły szkolenia
„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”
„Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej”

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki

Szkolenie przeznaczone jest dla specjalistów z placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz specjalistów szkolnych zajmujących się problematyką wychowania i profilaktyki.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia:

  1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole.
  2. Wsparcie merytoryczne specjalistów szkolnych w zakresie planowania działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego.

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE – www.szkolenia.ore.edu.pl
Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE
(www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole.

Rekrutacja jest możliwa do 5.06.2019 r.


Platforma Moodle

Wydział Wychowania i Profilaktyki Maria Talar Tel: (22) 570 83 28 mail: maria.talar@ore.edu.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie odbędzie się w terminie 6 maja do 12 czerwca 2019 r.
Nieaktywny