Szczegóły szkolenia
Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania do zawodów
Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania do zawodów

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego

Nauczyciele z publicznych placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym; pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli nauczyciele stażyści i kontraktowi. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego dotyczącego zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia

  • zapoznanie ze strukturą przykładowych programów nauczania do zawodów opracowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji,
  • przygotowanie do planowania procesu dydaktycznego,
  • doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia zawodowego,
  • przygotowanie do tworzenia warsztatu pracy – opracowania własnych materiałów edukacyjnych umożliwiających modyfikację przykładowych programów nauczania, a także autorskich programów nauczania

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
– klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego
– podstawa programowa kształcenia w zawodzie
– program nauczania do zawodu
– analiza planu nauczania
– kształtowanie umiejętności
– metody nauczania
– klasyfikacja środków dydaktycznych
– metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia
– przykłady konstrukcji konspektów zajęć lekcyjnychplatforma moodle ORE

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 00 wew. 449; tel. 22 345 37 97; bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; 22 345 37 58

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

13.05.2019 - 16.06.2019
Nieaktywny