Szczegóły szkolenia
Szkolenie dla kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022
Szkolenie dla kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego „Godność, Wolność, Niepodległość” w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022

Edukacja historyczna i obywatelska

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

Brak adresatów

Adresaci szkolenia: nauczyciele konsultanci edukacji historycznej i/lub edukacji obywatelskiej; specjaliści ds. edukacji historycznej i/lub edukacji obywatelskiej; nauczyciele doradcy metodyczni historii ,wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji społecznej; nauczyciele akademiccy – dydaktycy historii; nauczyciele – liderzy projektów o tematyce historycznej i obywatelskiej,

Stacjonarne

Adresaci szkolenia: nauczyciele konsultanci edukacji historycznej i/lub edukacji obywatelskiej; specjaliści ds. edukacji historycznej i/lub edukacji obywatelskiej; nauczyciele doradcy metodyczni historii ,wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, edukacji wczesnoszkolnej w zakresie edukacji społecznej; nauczyciele akademiccy – dydaktycy historii; nauczyciele – liderzy projektów o tematyce historycznej i obywatelskiej,
 

Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego Ministra Edukacji Narodowej „Godność, Wolność, Niepodległość”, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022

Zadaniem ekspertów projektu edukacyjnego pn. „Godność, Wolność, Niepodległość” (2019–2020) będzie:

 • wypracowanie koncepcji, przykładowych materiałów i scenariuszy gry edukacyjnej „Godność, Wolność, Niepodległość” dostępnej w internecie dla uczniów szkół podstawowych: 1. edukacja wczesnoszkolna klasy 0, I–III; 2. klasy IV–VIII) oraz szkół ponadpodstawowych (I półrocze 2019);
 • opracowanie poradnika dla nauczycieli i uczniów, zawierającego instrukcję do ww. gry dla trzech grup wiekowych (II półrocze 2019);
 • wsparcie eksperckie na etapie tworzenia gry/gier (współpraca z projektantami); udział
  w pilotażu, testowaniu prototypów gier w szkołach (II półrocze 2019);
 • opracowanie materiałów do publikacji podsumowującej obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości (2020).

Organizator, w ramach szkolenia dla kandydatów na ekspertów projektu edukacyjnego pn. „Godność, Wolność, Niepodległość”, przedstawi metodykę gamifikacyjną, która będzie podstawą do przygotowania koncepcji i scenariuszy gry/gier oraz materiałów dodatkowych. Ekspert nie musi znać mechanik gier ani posiadać wiedzy na temat ich projektowania.


KRYTERIA NABORU:

FORMALNE:

 • przesłanie podpisanego kwestionariusza dla kandydata na eksperta   Kwestionariusz osobowy_ekspert.doc.doc  za pośrednictwem systemu rekrutacyjnego online;
  UWAGA! przed rejestacją na szkolenie należy pobrać etytowalny plik kwestionariusza, wypełnić, podpisać, zeskanować ( format PDF). System wymusi załączenie kwestionariusza !  Nie przyjmujemy kwestionariuszy przesyłanych drogą mailową !!!
 • status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego, profesora oświaty i/lub nauczyciela akademickiego i/lub pracownika systemu doskonalenia nauczycieli (nauczyciel konsultant, doradca metodyczny, specjalista); innego specjalisty/eksperta w zakresie ww. tematyki – aktywnego zawodowo w okresie realizacji zadania projektowego (2019–2020);
 • brak związania z instytucjami odpowiedzialnymi za realizację Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

MERYTORYCZNE:

 • znajomość założeń Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017–2022;
 • znajomość podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie problematyki projektu, w szczególności dot. realizacji historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego, a także edukacji społecznej, edukacji obywatelskiej, zadań wychowawczych szkoły, wychowania patriotycznego, wychowania do wartości;
 • znajomość dydaktyki szkolnej poparta bogatym doświadczeniem w realizacji lekcji, zajęć dla uczniów, nauczycieli, pracowników edukacji/ oświaty oraz tworzeniu programów, materiałów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych (nauczycieli, edukatorów);
 • wysoki poziom wiedzy historycznej, w szczególności okresu odzyskania niepodległości (1918–2018), potwierdzony badaniami, publikacjami, materiałami edukacyjnymi;
 • praktyczna znajomość nowoczesnych metod, technik pracy zwiększających aktywność i zaangażowanie dzieci i młodzieży w proces uczenia się;
 • doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych z zastosowaniem technik, narzędzi gamifikacyjnych, dotyczących tematyki Niepodległości (dobre praktyki).
Praca Ekspertów projektu edukacyjnego „Godność, Wolność, Niepodległość” (2019–2020) jest odpłatna. Umowy, określające szczegółowe zadania, zakres, termin i warunki realizacji, zostaną zawarte po szkoleniu dla kandydatów na ekspertów.

Szkolenie dla kandydatów na ekspertów w projekcie edukacyjnym pn. „Godność, Wolność, Niepodległość” jest częścią Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022 https://niepodlegla.gov.pl/bip/wp-content/uploads/sites/2/2018/09/PW-Niepodleg%C5%82a-sierpie%C5%84-2018.pdfCentrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl; Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl

08.03.2019 - 09.03.2019
Nieaktywny