Szczegóły szkolenia
Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej
Edukacja polonistyczna – tworzenie wypowiedzi w szkole ponadpodstawowej

Rozwój szkół i placówek

Wydział Innowacji i Rozwoju

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci

Adresaci: doradcy metodyczni i nauczyciele konsultanci (z publicznych placówek doskonalenia nauczycieli) ds. języka polskiego

Blended learning

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do wspierania nauczycieli języka polskiego liceów ogólnokształcących i techników w realizacji nowej podstawy programowej języka polskiego od 1 września 2019 r.

Szkolenie odbędzie się w terminach: 29 marca – 26 kwietnia (część e-learningowa) oraz 13–14 czerwca i 27–28 czerwca 2019 r. (część stacjonarna, terminy do wyboru przez uczestników).

W programie szkolenia znajdą się następujące obszary tematyczne:

 1. W części e-learningowej:
 • Tworzenie wypowiedzi – profil kompetencyjny absolwenta ośmioklasowej szkoły podstawowej a profil kompetencyjny maturzysty.
 • Retoryka szkolna – teoria.
 • Wyrażanie własnych sądów, argumentowanie i udział w dyskusji – sposoby doskonalenia umiejętności uczniów.
 • Formułowanie i uzasadnianie sądów na temat dzieł literackich oraz innych tekstów kultury – sposoby kształcenia umiejętności uczniów.
 • Rozwijanie umiejętności uczniów w zakresie analizy utworów prozatorskich i wykorzystania tych umiejętności w tworzeniu własnych wypowiedzi ustnych i pisemnych.
 1. W części stacjonarnej:
 • Zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi na pisemnym egzaminie maturalnym z języka polskiego od 2023 r.
 • Sposoby doskonalenia umiejętności uczniów liceum i technikum w zakresie rozumienia tekstów usłyszanych i przeczytanych oraz tworzenia własnych wypowiedzi, w tym argumentowania, kompozycji, poprawności językowej i stylistycznej.

Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji, ul. Paderewskiego 77, 05-070 Sulejówek

Agnieszka Romerowicz, Wydział Innowacji i Rozwoju Szkół i Placówek, tel. 22 570 83 24, e-mail: agnieszka.romerowicz@ore.edu.pl

Kryteria naboru:

 • adresat (określony wyżej),
 • wypełnienie online formularza rejestracyjnego,
 • kolejność zgłoszeń,
 • proporcjonalny wybór osób z każdego województwa.

Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.

Uwaga! Automatyczna wiadomość e-mail zawierająca informację o pomyślnym przebiegu rejestracji online nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. Uprzejmie informujemy, że organizatorzy zapewniają dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, ale nie pokrywają kosztów podróży.


29 marca – 26 kwietnia (część e-learningowa) oraz 27–28 czerwca (część stacjonarna)
Nieaktywny

29 marca – 26 kwietnia (część e-learningowa) oraz 13–14 czerwca (część stacjonarna)
Nieaktywny