Szczegóły szkolenia
Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów edycja 2
Realizacja kształcenia według nowych programów nauczania dla zawodów edycja 2

Kształcenie zawodowe

Wydział Edukacji dla Rynku Pracy

nauczyciele przedmiotów zawodowych, nauczyciele centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczyciele publicznych centrów kształcenia ustawicznego

Nauczyciele z publicznych placówek edukacyjnych zajmujących się kształceniem zawodowym i ustawicznym; pierwszeństwo w procesie kwalifikacji na szkolenie będą mieli nauczyciele stażyści i kontraktowi. Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (https://szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji, zaproszenia do udziału w szkoleniu przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę Moodle ORE (https://moodle.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium formalnego dotyczącego zatrudnienia, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

Kurs e-learningowy

Cele szkolenia

  • zapoznanie ze strukturą przykładowych programów nauczania dla zawodów opracowanych w Ośrodku Rozwoju Edukacji,
  • przygotowanie do planowania procesu dydaktycznego,
  • doskonalenie umiejętności w zakresie organizacji i realizacji procesu kształcenia zawodowego,
  • przygotowanie do tworzenia warsztatu pracy – opracowania własnych materiałów edukacyjnych umożliwiających modyfikację przykładowych programów nauczania, a także autorskich programów nauczania

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
– klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego
– podstawa programowa kształcenia w zawodzie
– program nauczania dla zawodu
– analiza planu nauczania
– działy programowe
– uszczegółowione efekty kształcenia
– materiał kształcenia
– kształtowanie umiejętności
– metody nauczania
– warunki realizacji programu nauczania
– klasyfikacja środków dydaktycznych
– metody sprawdzania i oceniania efektów kształcenia
– przykłady konstrukcji konspektów zajęć lekcyjnychplatforma moodle ORE

malgorzata.koros@ore.edu.pl; tel. 22 345 37 00 wew. 449; tel. 22 345 37 97; bogdan.kruszakin@ore.edu.pl; 22 345 37 58

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie.
Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.
Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

29.10.2018 - 09.12.2018
Nieaktywny