Szczegóły szkolenia
Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - III etap edukacyjny
Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty - III etap edukacyjny

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

Przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy i specjaliści ze szkół (licea ogólnokształcące, technika, szkoły branżowe)

celowany

Szkolenie

Cele szkolenia:

  • upowszechnienie wiedzy w zakresie edukacji włączającej na III etapie edukacyjnym
  • poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia pozytywnego klimatu w szkole
  • przekazanie informacji dotyczących organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia specjalnego
  • poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie efektywnego planowania i udzielania wsparcia uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – opracowywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego (IPET)
  • poszerzenie kompetencji uczestników w zakresie efektywnego wspierania uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze SPE
  • wymiana doświadczeń

Termin: 11-13 czerwca 2018 r.


Harmonogram szkolenia – zostanie załączony wkrótce


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Wioletta Jaskólska; wioletta.jaskolska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 20

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


11.06.2018 - 13.06.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny