Szczegóły szkolenia
Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców
Nadzór jednostki samorządu terytorialnego nad oświatą na jej terenie – szkolenie dla samorządowców

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”

przedstawiciele JST

Szkolenie adresowane jest do pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) nadzorujących organizację pracy szkół i przedszkoli

Szkolenie

Rezultaty szkolenia: Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy w pigułce na temat zadań organu prowadzącego, jakim jest JST w zakresie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystania przepisów prawa w praktyce oświatowej.

Celem szkolenia jest wyjaśnienie problematycznych zagadnień prawnych, które budzą wątpliwości wśród osób realizujących zadania gminy/powiatu w zakresie kontroli szkół. Szkolenie skupi się na aspekcie praktycznym tematu,dostarczy wiedzy na temat stosowania prawa (ustawa prawo oświatowe, Karta nauczyciela, ustawa o finansowaniu zadań oświatowych, ustawa o finansach publicznych) w wybranych sytuacjach.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia;

 • Nadzór administracyjny nad działalnością szkół i placówek oświatowych
  • Zadania organu prowadzącego.
  • Audyt oświatowy w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
  • Zakres wpływu organu prowadzącego na zawartość i kształt arkusza organizacyjnego – weryfikacja i zatwierdzanie.
  • Zadania organu dotującego szkoły publiczne i niepubliczne.
  • Nadzór nad szkołami i placówkami oświatowymi, którym przysługuje dotacja; kontrola prawidłowości naliczania i wykorzystania dotacji.
 •  Kontrola zarządcza – II poziom
  • Kontrola zarządcza, jako instrument zarządzania JST w odniesieniu do oświaty.
  • System monitorowania działań, jako element kontroli zarządczej.
  • Kontrola wykorzystania dotacji oświatowej, jako część kontroli zarządczej JST.
  • Ocena systemu kontroli zarządczej – zadania audytu wewnętrznego.
  • Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych, jako część sprawozdania z wykonywanej kontroli zarządczej.
 • Nadzór nad szkołą samorządową a ocena pracy jej dyrektora
  • Ocena pracy, jako jeden z efektów systematycznego nadzoru.
  • Partnerstwo organów (prowadzącego i kuratora oświaty) przy sprawowaniu nadzoru nad szkołą i dokonywaniu oceny pracy.
  • Wnioski o ocenę pracy nauczycieli, jako element nadzoru nad pracą szkoły i placówki.
 • Wpływ organu prowadzącego na politykę kadrową dyrektora
  • Uchwały organu prowadzącego dotyczące czasu pracy nauczycieli (art. 42 KN).
  • Zasady wynagradzania nauczycieli, jako element polityki kadrowej.
  • Dodatek motywacyjny i funkcyjny dyrektora a ocena jego pracy.
  • Uzupełnianie etatu oraz wpływ na przenoszenie nauczycieli.
  • Struktura organizacyjna oświaty a utrzymywanie średnich wynagrodzeń nauczycieli.
Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami oraz zadawania pytań doświadczonemu praktykowi, osobie aktywnej na polu szkolenia kadr oświaty na terenie całego kraju.

Uczestnicy szkolenia otrzymają kompendium wiedzy w pigułce na temat zadań organu prowadzącego, jakim jest JST w zakresie nadzoru nad podległymi szkołami i placówkami oświatowymi.Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.

Rejestracja na szkolenie nie jest jednoznaczna z zakwalifikowaniem się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane oddzielnym mailem do 9 maja 2018 r.

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA – EDUKACJA –ROZWÓJ na lata 2014–2020.


17.05.2018 - 18.05.2018
Nieaktywny