Szczegóły szkolenia
Organizacja pracy szkoły/przedszkola – perspektywa samorządowca
Organizacja pracy szkoły/przedszkola – perspektywa samorządowca

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”

pracownicy JST odpowiedzialni za proces zatwierdzania arkusza organizacyjnego i ruch kadrowy w szkołach i przedszkolach

Szkolenie

Rezultaty szkolenia: przygotowanie uczestników szkolenia do sprawnego zatwierdzenia organizacji pracy szkół/przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.

Cel szkolenia: podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności wykorzystania przepisów prawa w praktyce oświatowej.

Cele szczegółowe szkolenia:

 1. Repetytorium z organizacji pracy szkoły i przedszkola z uwzględnieniem rozproszonych zmian w prawie oświatowym, w tym zmian w organizacji kształcenia specjalnego i pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 2. Repetytorium z ruchu kadrowego po zmianie przepisów Karty Nauczyciela.
 3. Doskonalenie umiejętności stosowania prawa oświatowego w praktyce.

W ramach szkolenia omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:

I sesja: Od arkusza organizacyjnego do organizacji pracy szkoły/przedszkola

 1. Definicja arkusza organizacyjnego a definicja organizacji pracy szkoły.
 2. Terminy zatwierdzenia arkusza organizacyjnego a termin opracowania i opiniowania organizacji pracy szkoły.
 3. Uprawnienia związków zawodowych, kuratora oświaty i rady pedagogicznej w trybie pracy nad organizacją pracy szkoły.
 4. Tryb zmian dokonywanych w arkuszu organizacyjnym i organizacji pracy szkoły. Jak ograniczyć konieczność dokonywania zmian?
 5. Szczegółowy wykaz danych w arkuszu organizacyjnym przedszkola, oddziału przedszkolnego i szkoły. Czy warto umieszczać w arkuszu organizacji więcej danych niż przewiduje prawo?

 

II sesja: Standardy organizacji pracy szkół i przedszkoli na poziomie jednostki samorządu terytorialnego

 1. Organizacja pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2018/2019:

a)    czas pracy przedszkola i czas pracy oddziałów przedszkolnych, jako jednostek nieferyjnych;

b)    liczebność oddziałów, czas pracy nauczycieli i czas zajęć przedszkolnych;

c)    religia i inne zajęcia fakultatywne dla dzieci w wieku przedszkolnym;

d)    pomoc psychologiczno-pedagogiczna i kształcenie specjalne w arkuszu organizacyjnym;

 

 1. Organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2018/2019:

a)    limity uczniów w oddziałach, grupach międzyoddziałowych i między klasowych;

b)    ramowe plany nauczania i godziny do dyspozycji dyrektora;

c)    rodzaje zajęć dydaktycznych i ich definicje;

d)    organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego
w arkuszu organizacyjnym;

e)    agendy szkolne – biblioteka i świetlica;

 

III sesja: Etapy ruchu kadrowego – zadania dyrektora i zadania JST.

 1. Wdrożenie nowych przepisów dotyczących pensum nauczycieli, w tym uśrednianie tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć.
 2. Tryb przydziału godzin ponadwymiarowych – w arkuszu organizacyjnym czy w organizacji pracy szkoły?
 3. Podstawowe procedury ruchu kadrowego – ograniczenie, dopełnienie i uzupełnienia wymiaru zatrudnienia, a także przeniesienia nauczycieli na inne stanowisko pracy lub do innej szkoły.
 4. Etapy ruchu kadrowego – zadania dyrektora, zadania organu prowadzącego.

 

Zajęcia będą prowadzone metodą seminaryjną z elementami warsztatu. Prowadząca przewiduje możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad różnymi rozwiązaniami. W ramach szkolenia omawiane będą konkretne samorządowe przykłady dobrych praktyk. Na zakończenie uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.  Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Organizator zapewnia wyżywienie i zakwaterowanie w ww. Centrum.
W razie przyjazdu samochodem – Organizator zapewnia bezpłatny parking na terenie Centrum.


18.04.2018 - 19.04.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny