Szczegóły szkolenia
Edukacja społeczno-etyczna. Kompetencje praktyczno-moralne w pracy nauczyciela-wychowawcy
Edukacja społeczno-etyczna. Kompetencje praktyczno-moralne w pracy nauczyciela-wychowawcy

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich (WRKSO ORE)

koordynatorzy edukacji społeczno-etycznej w projekcie WRKSO ORE, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (nauczyciele konsultanci, specjaliści, doradcy metodyczni) zajmujący się edukacją społeczną, etyką, filozofią, nauczyciele etyki , filozofii oraz nauczyciele -wychowawcy wszystkich typów szkół

Szkolenie

Adresaci:
 • koordynatorzy edukacji społeczno-etycznej w projekcie WRKSO ORE
 • pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (nauczyciele konsultanci, specjaliści, doradcy metodyczni) zajmujący się edukacją społeczną, etyką, filozofią
 • nauczyciele etyki, filozofii oraz nauczyciele wychowawcy wszystkich typów szkół

Cele szkolenia:

 1. Charakterystyka edukacji etycznej w kontekście pracy wychowawczej (istota, cele, oraz możliwości i ograniczenia edukacji etycznej)
 2. Ukazanie specyfiki, znaczenia oraz możliwości etyki nauczycielskiej w kontekście pracy wychowawczej
 3. Charakterystyka kompetencji praktyczno-moralnych w kontekście zasady profesjonalizmu – podstawowej zasady etyki zawodowej (nauczyciela)
 4. Nabywanie i rozwijanie wybranych kompetencji praktyczno-moralnych

Treści:

 1. Edukacja: między teorią i praktyką

a)      Edukacja – próba charakterystyki

b)      Umysł (wybrane zagadnienia z zakresu kognitywistyki: czym jest umysł?)

c)      Myślenie (rodzaje i składniki myślenia: jak myślimy?)

d)      Procesy edukacyjne i ich cele

 1. Edukacja etyczna w kontekście pracy wychowawczej

a)      Wiedza o moralności (złożony i dynamiczny charakter moralności)

b)      Umiejętności (taksonomia B. Blooma i idea krytycznego myślenia)

c)       Postawy/kompetencje (kompetencje nauczyciela wychowawcy)

 1. Etyka nauczycielska jako teoretyczna baza dla „refleksyjnego wychowawcy”

a)      Interdyscyplinarny charakter etyki – specyfika refleksji etycznej

b)      Specyfika praktyki nauczyciela wychowawcy (charakterystyka)

c)       Zasada profesjonalizmu jako fundamentalna zasada etyki zawodowej nauczyciela

d)      Teoria etyczna i jej rola w edukacji etycznej

Kryteria naboru/rekrutacji uczestników:
 1. Wypełnienie oświadczenia o udziale w szkoleniu oraz przesłanie skanu zaświadczenia podpisanego przez dyrektora szkoły/placówki (załącznik wymagany podczas procesu rekrutacji)
 2. Pierwszeństwo w przyjęciu na szkolenie mają koordynatorzy projektów społeczno-etycznych ORE oraz pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli zajmujący się edukacją społeczną, etyką, wychowaniem. W dalszej kolejności zaproszeni będą nauczyciele etyki i filozofii oraz nauczyciele-wychowawcy szkół i placówek oświatowych.
Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia:

100% obecności oraz aktywny udział w całym 17-godzinnym szkoleniu.
Nie ma możliwości skorzystania tylko z części szkolenia!

Szkolenie ma charakter propedeutyczny (część I podstawowa).
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z autorską koncepcją edukacji etycznej i przedyskutować przedstawione propozycje jej wykorzystania w pracy wychowawczej. Istotnym elementem kursu będzie omówienie wybranej literatury (w większości będą to publikacje z ostatnich kilku lat) z zakresu nauk o edukacji.

Szkolenie składa się z siedemnastu 45-minutowych modułów, tworzących osiem 90-minutowych sesji oraz dodatkowej godziny konsultacji w drugim dniu szkolenia (sobota).

W ramach każdego modułu szkolenia uczestnicy wysłuchają 15–20-minutowego wykładu (kluczowe treści każdego wykładu znajdą się w materiałach szkoleniowych). Pozostały czas przeznaczony jest na pytania i dyskusję oraz ćwiczenia (w oparciu o przygotowane przez prowadzących materiały).

Organizatorzy planują przygotowanie II część szkolenia na poziomie rozszerzonym (zakres dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb grupy szkoleniowej)

 

Zajęcia poprowadzą: pracownicy dydaktyczni KUL, egzaminatorzy/eksperci CKE, autor zespołu MEN ds. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego - dr Jacek Frydrych i dr Piotr Lipski

Uczestnicy otrzymują pakiet materiałów szkoleniowych do wykorzystania podczas projektowania szkoleń z nauczycielami oraz planowania lekcji i zajęć szkolnychCentrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

kierownik WRKSO/ kierownik projektu: Grażyna Kurowska e-mail: grazyna.kurowska@ore.edu.pl tel. (22) 345 37 83

Zarejestrowanie w systemie i przesłanie oświadczeń nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie.

Udział w szkoleniu wymaga e-mailowego lub telefonicznego potwierdzenia przez kierownika projektu.


16-03-2018 - 18-03-2018
Nieaktywny