Szczegóły szkolenia
Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty - VI edycja
Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty - VI edycja

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW, pracownicy MOS, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w MOW/MOS oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty, kolejność zgłoszeń oraz proporcjonalność udziału przedstawicieli poszczególnych typów placówek.

E-learning

Cele szkolenia
  • Wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS oraz innych typach szkół i placówek systemu oświaty w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w MOW/MOS i innych typach placówek systemu oświaty oraz uczącej się w innych typach szkół systemu oświaty.
  • Analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących działań z zakresu profilaktyki w szkołach i placówkach.
  • Zapoznanie z podstawami teoretycznymi konstruowania programów profilaktycznych oraz ich ewaluacji.
  • Zainicjowanie pracy nad opracowaniem/udoskonalaniem autorskich programów profilaktycznych.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

-        definicje terminów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych,

-        podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole/placówce,

-        system rekomendacji programów profilaktycznych,

-        zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (ujęcia definicyjne i epidemiologia),

-        poziomy profilaktyki i strategie profilaktyczne oraz ich skuteczność,

-        czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kontekście koncepcji resilience,

-        podstawowe zasady konstruowania programu profilaktycznego i jego ewaluacji.Platforma Moodle

katarzyna.kopystynska@ore.edu.pl tel. 22 570 83 14

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne.

 


05-06-2018 - 15-07-2018