Szczegóły szkolenia
Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS - V edycja
Podstawy teoretyczne konstruowania programów profilaktycznych w ramach opracowywania programu wychowawczo-profilaktycznego w MOW i MOS - V edycja

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOS, pracownicy MOW

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w MOW/MOS, kolejność zgłoszeń oraz proporcjonalność udziału przedstawicieli poszczególnych typów placówek. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

E-learning

Cele szkolenia
  • Wsparcie merytoryczne pracowników MOW/MOS w zakresie konstrukcji i wyboru właściwych programów profilaktycznych dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie przebywającej w MOW/MOS.
  • Analiza aktualnie obowiązujących aktów prawnych dotyczących działań z zakresu profilaktyki w szkołach i placówkach.
  • Zapoznanie z podstawami teoretycznymi konstruowania programów profilaktycznych oraz ich ewaluacji.
  • Zainicjowanie pracy nad opracowaniem/udoskonalaniem autorskich programów profilaktycznych.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:

-        definicje terminów z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych,

-        podstawy prawne działań profilaktycznych w szkole/placówce,

-        system rekomendacji programów profilaktycznych,

-        zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży (ujęcia definicyjne i epidemiologia),

-        poziomy profilaktyki i strategie profilaktyczne oraz ich skuteczność,

-        czynniki ryzyka i czynniki chroniące w kontekście koncepcji resilience,

-        podstawowe zasady konstruowania programu profilaktycznego i jego ewaluacji.Platforma Moodle

joanna.kulesza@ore.edu.pl

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Szkolenie jest bezpłatne. Liczba miejsc ograniczona.

 


08-03-2018 - 31-03-2018 (Platforma Moodle)