Szczegóły szkolenia
Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja I – Polski Londyn
Dzieje Polskiej Emigracji Niepodległościowej 1939–1989. Edycja I – Polski Londyn

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

doradcy metodyczni, nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, nauczyciele języka polskiego, nauczyciele konsultanci

Projekt adresowany jest do aktywnych zawodowo nauczycieli konsultantów edukacji historycznej, nauczycieli doradców metodycznych oraz nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie, języka polskiego – uczących w klasach VI – VII szkoły podstawowej, w klasach II- III gimnazjum oraz w liceach i technikach.

Seminarium

Szkolenie odbywa się w ramach czteroletniego projektu poświęconego polskiej emigracji niepodległościowej XX wieku. Pierwsza edycja w 2018 roku poświęcona będzie ośrodkom emigracyjnym w Wielkiej Brytanii, czyli polskiemu Londynowi.

Kolejne edycje planowane na lata 2019 – 2021 przybliżą losy polskiej emigracji politycznej w Nowym Jorku, Paryżu i Rzymie.

W ramach każdej z edycji projektu zaplanowano:

  1. trzy 14-godzinne seminaria, na które składać się będą wykłady prowadzone przez znanych historyków oraz zajęcia   warsztatowe;
  2. trzy zadania konkursowe do wykonania przez uczestników między kolejnymi zjazdami (więcej informacji w regulaminie konkursu).
  3. 5-dniowy wyjazd edukacyjny do Londynu dla uczestników projektu, którzy najlepiej wykonają zadania konkursowe (terminu wyjazdu - pierwsza połowa lipca 2018 )
TERMINY  SEMINARIÓW W RAMACH I EDYCJI PROJEKTU (udział w trzech seminariach jest obowiązkowy!):
I  zjazd - I seminarium: 9–10 lutego 2018 r.
II zjazd - II seminarium: 16–17 marca 2018 r.
III zjazd - III seminarium: 27-29 kwietnia 2018 r.

Kryteria udziału w projekcie – seminariach:
  1. rejestracja w systemie szkoleń ORE na stronie szkolenia.ore.edu.pl (niezbędne jednorazowe założenie konta, akceptacja oświadczeń o danych osobowych);
  2. zaświadczenie o zatrudnieniu na co najmniej ½ etatu na stanowisku nauczyciela konsultanta ds. edukacji historycznej, nauczyciela doradcy metodycznego lub nauczyciela historii, WOS, języka polskiego w kl. VI-VII szkoły podstawowej, kl. II-III gimnazjalnej, liceum lub technikum;
  3. oświadczenie kierownika jednostki organizacyjnej (szkoła, placówka doskonalenia nauczycieli) o wyrażeniu zgody na udział w projekcie w roku szkolnym 2017/2018;
  4. oświadczenie, że w razie wycofania się z projektu i niepodjęcia zadań konkursowych w roku szkolnym 2017/ 2018 – uczestnik zwróci koszt dydaktyki 500,00 zł (pięćset złotych) brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu poniesionych przez organizatora kosztów szkolenia (seminarium) oraz materiałów szkoleniowych.
Warunki ukończenia formy doskonalenia i otrzymania zaświadczenia ORE
  • 100% obecności oraz aktywność na zajęciach podczas wszystkich trzech seminariów;
  • realizacja 3 zadań konkursowych


1. Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05 – 070 Sulejówek 2. Archiwum Akt Nowych, ul. S. Hankiewicza 1, 00 – 103 Warszawa; 3. Wojskowe Biuro Historyczne, ul. Pontonierów 2 A, 00 – 910 Warszawa; 4. Archiwum IPN, ul. Wołoska 7, 00 – 675 Warszawa

Kontakt IPN, Przystanek Historia: • Barbara Pamrów, barbara.pamrow@ipn.gov.pl • Renata Bieniek, renata.bieniek@ipn.gov.pl Kontakt ORE: • Jacek Piasecki, jacek.piasecki@ore.edu.pl • Grażyna Kurowska, grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Organizatorzy (IPN, ORE) oraz współorganizatorzy (AAN, WBH) ponoszą koszty: dydaktyki, materiałów szkoleniowych i publikacji niezbędnych do wykonania zadań konkursowych oraz bazy szkoleniowej, wyżywienia i noclegów w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku oraz wizyty studyjnej w Londynie.

Uczestnicy pokrywają koszty dojazdu na seminaria.

Seminaria są formą doskonalenia zawodowego nauczycieli. Każdy z uczestników projektu  otrzyma zaświadczenie ORE wydane zgodnie z rozporządzeniem o placówkach doskonalenia nauczycieli oraz   obowiązującymi standardami organizacji szkoleń Ośrodka Rozwoju Edukacji (100 % aktywnego uczestnictwa w seminariach oraz wykonanie zadań konkursowych).

UWAGA!

Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesyłać wyłącznie na platformę szkoleniową ORE jako załączniki w formacie PDF.

Prosimy o pobranie i wypełnienie niezbędnych dokumentów przed rejestracją!
Niekompletna dokumentacja spowoduje odrzucenie z powodów niespełnienia warunków formalnych.

Zarejestrowanie nie jest jednoznaczne z przyjęciem do projektu.

09.02.2018 - 29.04.2018 (Warszawa, Sulejówek)
Nieaktywny