Szczegóły szkolenia
Cyfrowe portfolio – język algorytmów. Edycja I
Cyfrowe portfolio – język algorytmów. Edycja I

Kompetencje kluczowe

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych

doradcy metodyczni, nauczyciele konsultanci, nauczyciele

Szkolenie przeznaczone jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów oraz pozostałych nauczycieli wykorzystujących lub zamierzających wykorzystywać elementy myślenia algorytmicznego w dydaktyce nauczanego przedmiotu. W szczególności zachęcamy do udziału nauczycieli informatyki, matematyki oraz przedmiotów przyrodniczych (przyroda, biologia, chemia, fizyka, geografia).

E-learning

Cele kursu

Wsparcie merytoryczne nauczycieli w rozwijaniu kompetencji z zakresu:

 • kształcenia logicznego i abstrakcyjnego myślenia, myślenia algorytmicznego i sposobów reprezentowania informacji;
 • programowania i rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera, a także innych urządzeń cyfrowych;
 • wykorzystania metodyki kształcenia informatycznego do rozwiązywania problemów i programowania zgodnie z modelem – od znalezienia rozwiązania na drodze kreatywnego, logicznego i abstrakcyjnego myślenia przez określenie dla niego algorytmu przez realizację.
Opiekunowie merytoryczni

Odpowiedzi merytorycznych związanych z realizacją treści prezentowanych na platformie udzielają:

 • dr Joanna Borgensztajn (tel.: 22 345 37 27, e-mail: joanna.borgensztajn@ore.edu.pl);
Wsparcie techniczne

Odpowiedzi na pytania dotyczące działania platformy i wsparcia technicznego w posługiwaniu się narzędziem udzielają:

 • Waldemar Krawiec (tel.: 22 345 37 48, e-mail: waldemar.krawiec@ore.edu.pl);
 • Paweł Stępniak (tel.: 22 345 37 48, e-mail: pawel.stepniak@ore.edu.pl).
Zasady rekrutacji

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po weryfikacji i akceptacji zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE (http://e-kursy.ore.edu.pl/). O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie następujących kryteriów:

 • adresat określony powyżej,
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego,
 • kolejność zgłoszeń.
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły i zakończy się 15.09.2017 r.

Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia

Każdy z 3 modułów tematycznych kończy się ćwiczeniami sprawdzającymi stopień opanowania wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktyczne. Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich ćwiczeń można uzyskać maksymalnie 45 punktów. Całość kursu kończy się ponadto przesłaniem pracy zaliczeniowej (scenariusz lekcji), za którą można uzyskać maksymalnie 15 punktów. Aby uzyskać zaświadczenie ORE o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego, należy:

 • zaliczyć wszystkie ćwiczenia sprawdzające – uzyskać co najmniej 25 z 45 punktów;
 • przesłać scenariusz lekcji – uzyskać co najmniej 10 z 15 punktów.
Ostateczny termin wypełnienia zadań w kursie mija 1.10.2017 r. Informację zwrotną o zaliczeniu zadania uczestnicy otrzymają poprzez platformę e-learningową.platforma e-learningowa ORE

dr Joanna Borgensztajn (tel.: 22 345 37 27, e-mail: joanna.borgensztajn@ore.edu.pl);

Szkolenie realizowane będzie od 12.06 do 1.10.2017 r. Zaświadczenia dla osób spełniających warunki zaliczenia dostępne będą do pobrania na platformie rekrutacji (www.szkolenia.ore.edu.pl), w koncie uczestnika, w cyklu miesięcznym, czyli po 1.08.2017, po 1.09.2017 i po 1.10.2017 (w ciągu dwóch tygodni po wymienionych terminach).

Osoby uczestniczące w szkoleniu mogą w wybranym przez siebie tempie realizować treści kształcenia i zaliczać zadania sprawdzające. Orientacyjny czas przewidziany na pracę własną osób biorących udział w kursie to 45 godzin dydaktycznych (po 8 godzin na realizację każdego z trzech modułów i po 2 godziny na wykonanie zadań oraz 15 godzin na stworzenie scenariusza lekcji).

Szkolenie realizowane będzie od 12.06 do 1.10.2017 r.
Nieaktywny