Szczegóły szkolenia
Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.
Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenie odbędzie się w następujących terminach:

27-28 września 2022 r.
oraz
5-6 października 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
.

Cel ogólny: poznanie możliwości wybranych narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (TIK) w organizacji edukacji zdalnej.

Cele szczegółowe

Uczestnik szkolenia:

- zna zasady bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej,

- proponuje działania profilaktyczne w zakresie w zakresie eliminowania zjawisk związanych

z cyberprzemocą;

- zna narzędzia edukacji zdalnej i ich podstawowe funkcjonalności, np. Teams, Meet, Zoom;

- zna możliwości Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej;

- wskazuje multimedialne zasoby edukacyjne;

- wymienia sposoby wykorzystania multimedialnych zasobów edukacyjnych w edukacji zdalnej

w odniesieniu do modelu SAMR,

- jest świadomy wpływu podejmowanych przez siebie działań na jakość prowadzonej

w szkole/placówce edukacji zdalnej.

Treści szkolenia:

1. Bezpieczeństwo cyfrowe w edukacji zdalnej:

a) rodzaje zagrożeń w internecie,

b) działania profilaktyczne w szkole/palcówce w zakresie eliminowania zjawisk związanych

z cyberprzemocą.

2. Wybrane narzędzia edukacji zdalnej – Microsoft Teams, Classroom/Google Meet, Zoom:

a) pozyskiwanie dostępu do wybranych narzędzi,

b) poznanie funkcjonalności narzędzi edukacji zdalnej,

c) sposoby wykorzystania wybranych narzędzi w edukacji zdalnej.

3. Zintegrowana Platforma Edukacyjna:

a) logowanie i rejestracja na platformie.

b) wyszukiwanie i udostępnianie materiałów,

c) tworzenie materiałów edukacyjnych w oparciu o zasoby platformy,

d) tworzenie własnych materiałów edukacyjnych,

e) komunikacja na platformie,

f) monitorowanie i ocenianie pracy uczniów z wykorzystaniem możliwości platformy.

4. Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji:

a) przykładowe narzędzia technologii informacyjnej i komunikacyjnej,

b) zasoby edukacyjne w sieci,

c) przykłady zastosowania wybranych narzędzi TIK.

5. Model wykorzystania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy edukacyjnej –


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.

Materiał do szkolenia:

Moduł technologiczny. Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego w edukacji zdalnej. Przegląd wybranych narzędzi edukacji zdalnej (Ms Teams, Zoom, Google Meet itp.). Multimedialne zasoby edukacyjne i ich wykorzystanie w edukacji. Zintegrowana Platforma Edukacyjna.

znajduję sie pod linkiem:

https://www.ore.edu.pl/2021/04/wsparcie-dla-dyrektorow-szkol-placowek-w-i-po-pandemii-covid-19/


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami.
Szkolenie każdego dnia rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45.
Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


05.10.2022 - 06.10.2022
Nieaktywny

27.09.2022 - 28.09.2022
Nieaktywny