Szczegóły szkolenia
Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (formy pomocy, organizacja i dokumentowanie, zadania nauczycieli specjalistów, nadzór dyrektora szkoły). Rozwiązania prawne i praktyczne
Moduł prawny. Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole (formy pomocy, organizacja i dokumentowanie, zadania nauczycieli specjalistów, nadzór dyrektora szkoły). Rozwiązania prawne i praktyczne

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

19-20 września 2022 r.,
22-23 września 2022 r.,
29-30 września 2022 r.,
oraz
3-4 października 2022 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni w godzinach 9.00-14.00 (włącznie z przerwami)

Adresaci szkoleń:
dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych

Cel ogólny: 

  • Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole.
  • Wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami.

Cele szczegółowe:
Uczestnik szkolenia:

  • Zna uwarunkowania prawne organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Wymienia różne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  • Planuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, także w warunkach edukacji zdalnej,
  • Rozumie znaczenie współpracy nauczycieli, nauczycieli i rodziców w procesie planowania i realizacji wsparcia dla dzieci i uczniów,
  • Określa, jakie są zadania dyrektora szkoły dotyczące nadzoru nad realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole, szczególnie podczas edukacji zdalnej.
Treści szkolenia

1.
Podstawy prawne dotyczące organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym w szkole i placówce, w szczególności:

a) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082)

b) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1280)

c) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020r. poz. 1309)

d) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 1616, z 2020 r. poz. 1537 oraz
z 2021 r. poz. 1571)

e) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289)

f) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. poz. 1646 oraz z 2019 r. poz. 1664)

g) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 oraz z 2021 r. poz. 1618)

2. Praktyczne aspekty organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole/placówce oraz praktyka organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ze zwróceniem uwagi na specyfikę organizacji pracy podczas edukacji zdalnej, w szczególności

a) Praca zespołu nauczycieli i specjalistów – zadania i terminy, praktyka pracy i komunikacji,

b) Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej i ich charakterystyka;

c) Zadania specjalistów;

d) Współpraca z rodzicami, z organizacjami zewnętrznymi,

e) Wielospecjalistyczna ocena postępów i funkcjonowania ucznia – WOPFU i Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny – IPET

f) Dokumentowanie realizowanych zadań, w tym prowadzenie indywidualnych teczek dla dzieci i uczniów,

g) Rola i zadania dyrektora szkoły.

 

Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenie będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniem. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8.45. Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


03.10.2022 - 04.10.2022
Nieaktywny

29.09.2022 - 30.09.2022
Nieaktywny

22.09.2022 - 23.09.2022
Nieaktywny

19.09.2022 - 20.09.2022
Nieaktywny