Szczegóły szkolenia
Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej. Zarządzanie zdalną szkołą/placówką
Moduł prawny. Organizacja procesu kształcenia i wychowania – prawne aspekty edukacji zdalnej. Zarządzanie zdalną szkołą/placówką

Zarządzanie w szkole i placówce

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Wsparcie kadry jednostek samorząd terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów - II etap”, współfinansowane przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Osi Priorytetowej II, Działania 2.10, Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ na lata 2014-2020

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół

Szkolenie

Szkolenia odbędą się w czterech terminach:

15-16 listopada 2021 r.,
24-25 listopada 2021 r.,
2-3 grudnia 2021 r.,
oraz 13-14 grudnia 2021 r.

Każde szkolenie będzie trwało 2 dni: 
W każdym z terminów szkolenie odbędzie się w godzinach 9.00-14.15 (włącznie z przerwami),


Adresaci szkoleń: dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół/placówek oświatowych
.

Cel ogólny:

1. Zapoznanie uczestników szkolenia z prawnymi aspektami organizowania procesu kształcenia i wychowania w formie zdalnej.

2. Rozwijanie umiejętności zarządzania zdalną szkołą/placówką. Wymiana doświadczeń z wdrażania rozwiązań w zakresie zdalnego zarządzania szkołą/placówką.

Cele szczegółowe

Uczestnik szkolenia:

• zna aspekty prawne edukacji zdalnej;

• rozumie konieczność stosowania zasad wynikających z podstaw prawnych w organizowaniu edukacji zdalnej;

• opracowuje procedury/instrukcje związane z organizacją edukacji zdalnej;

• wie, jak zdalnie zarządzać szkołą/placówką;

• zna narzędzia i rozwiązania wykorzystywane w zdalnym zarządzaniu szkołą/placówką;

• wykorzystuje dostępne narzędzia technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w zarządzaniu szkołą/placówką;

• dzieli się własnym doświadczeniem związanym z zarządzaniem zdalnym szkołą/placówką;

• jest świadomy wpływu jakości podejmowanych przez siebie działań na sprawne funkcjonowanie szkoły/placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

Treści szkolenia:

1. Podstawy prawne edukacji zdalnej:

a) zapisy Rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

b) procedury organizowania edukacji zdalnej,

c) wskazówki do wdrażania procedur organizowania edukacji zdalnej.

2. Zarządzanie zdalne szkołą/placówką:

a) narzędzia wykorzystywane w zdalnym zarządzaniu szkołą,

b) przykładowe rozwiązania stosowane w zarządzaniu zdalnym.

3. Organizacja nadzoru pedagogicznego z wykorzystaniem wybranych narzędzi.

4. Rafy zarządzania zdalnego i sposoby radzenia sobie z nimi.


Zajęcia będą miały charakter praktyczny, dający możliwość wymiany doświadczeń i dyskusji nad prezentowanymi treściami.


Szkolenie on-line

Piotr Matuszak, 22 570 83 42; piotr.matuszak@ore.edu.pl

Uczestnicy zakwalifikowani na szkolenia będą zobligowani do wypełnienie oświadczenia uczestnika projektu (ze względu na współfinansowanie działania ze środków EFS) i przesłania go do ORE przed szkoleniem. Oświadczenie zostanie wysłane w wersji elektronicznej do osób wstępnie zakwalifikowanych.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają link do szkolenia na platformie ZOOM na 2 dni przed szkoleniami.
Szkolenia  w każdym z terminów rozpoczyna się o godz. 9:00. Prosimy o połączenie się z platformą ZOOM wcześniej tj. o godz. 8:45.
Zależy nam, aby wcześniejsze zalogowanie się na platformę, było okazją do zweryfikowania czy wszystko jest sprawnie podłączone i czy nie występują żadne zakłócenia w kontakcie z Państwem. Zdecydowanie polecamy logowanie się na szkolenie przez komputer, który umożliwi Państwu pracę podczas spotkania.

Proszę pamiętać o przygotowaniu:

- przyborów do pisania,

- mikrofonu i kamery umożliwiającej połączenie z prowadzącym szkolenie i pozostałymi  
uczestnikami


 


13.12.2021 - 14.12.2021
Nieaktywny

02.12.2021 - 03.12.2021
Nieaktywny

24.11.2021 - 25.11.2021
Nieaktywny

15.11.2021 - 16.11.2021
Nieaktywny