Szczegóły szkolenia
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej
Uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym w edukacji włączającej

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół, specjaliści ze szkół (psycholodzy, pedagodzy)

celowany

Szkolenie

Cele szkolenia jest:

  • upowszechnianie idei edukacji włączającej
  • zapoznanie uczestników z regulacjami prawnymi
  • zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie pracy edukacyjno-wychowawczej w szkołach realizujących edukacja włączającą
  • zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie metod pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym w szczególności z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym
  • doskonalenie wiedzy uczestników w zakresie działań służących wspieraniu procesu edukacyjno-wychowawczego uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym
prezentacja dobrych praktyk


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku ul. Paderewskiego 77

Małgorzata Kummant, malgorzata.kummant@ore.edu.pl tel.: 22 570 83 20

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie się i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku, natomiast nie pokrywają kosztów podróży.


28.05.2018 - 29.05.2018 (Sulejówek)
Nieaktywny