Szczegóły szkolenia
Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW. Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Edycja II
Indywidualizacja procesu resocjalizacji nieletnich w MOW. Planowanie, udzielanie i ocena efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Edycja II

Resocjalizacja i socjoterapia

Wydział Resocjalizacji i Socjoterapii

pracownicy MOW

Zgłoszenia będą przyjmowane przez system rekrutacji ORE na stronie (www.szkolenia.ore.edu.pl). Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Po weryfikacji formularza zaproszenia do udziału w kursie przesłane zostaną drogą mailową wraz z instrukcją logowania na platformę e-learning ORE. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w MOW, kolejność zgłoszeń. Nabór prowadzony jest do wyczerpania miejsc.

E-learning

Cele szkolenia
  • Wsparcie merytoryczne pracowników MOW w zakresie planowania, udzielania i oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym i niedostosowanej społecznie.
  • Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących działań z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankom MOW.
  • Wzmacnianie kompetencji wychowawczych kadry MOW poprzez doskonalenie umiejętności konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET) dla wychowanków.
  • Ewaluacja i ocena efektów udzielanej wychowankom pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych i warunków bezpiecznego pobytu w placówce.
Treści kształcenia zostały podzielone na cztery moduły tematyczne:
  • Moduł 1. Specjalne potrzeby edukacyjne – założenia teoretyczne; podstawowa terminologia i regulacje prawne dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w MOW
  • Moduł 2. Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania wychowanka – rozpoznawanie potrzeb i trudności; analiza treści orzeczeń o kształceniu specjalnym z uwagi na zagrożenie niedostosowaniem społecznym i niedostosowanie społeczne
  • Moduł 3. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny: cele, formy oraz metody udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; kierunki oddziaływań resocjalizacyjnych
  • Moduł 4. Monitorowanie efektywności i ewaluacja IPET, tworzenie „oceny zasadności dalszego pobytu nieletniego” w MOW, o której mowa w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym (Dz. U. z 2011r. Nr 296; poz.1755)

 Platforma Moodle

katarzyna.giemza@ore.edu.pl tel. 22 570 83 27 lub marta.paluch@ore.edu.pl tel. 22 570 83 21

Po wypełnieniu formularza otrzymają Państwo mailowe potwierdzenie rejestracji. Nie jest ono jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną ze szczegółami logowania się na platformie. O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w MOW. Nabór prowadzony jest w sposób ciągły przez cały czas trwania kursu.

 


17-09-2018 - 15-10-2018