Szczegóły szkolenia
Edukacja społeczno-etyczna. Kompetencje praktyczno-moralne w pracy nauczyciela-wychowawcy
Edukacja społeczno-etyczna. Kompetencje praktyczno-moralne w pracy nauczyciela-wychowawcy

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

koordynatorzy edukacji społeczno-etycznej w projekcie WRKSO ORE, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli (nauczyciele konsultanci, specjaliści, doradcy metodyczni) zajmujący się edukacją społeczną, etyką, filozofią, nauczyciele etyki , filozofii oraz nauczyciele -wychowawcy wszystkich typów szkół

otwarty

Szkolenie

Cele szkolenia:

 1. Charakterystyka edukacji etycznej w kontekście pracy wychowawczej (istota, cele, oraz możliwości i ograniczenia edukacji etycznej).
 2. Ukazanie specyfiki, znaczenia oraz możliwości etyki nauczycielskiej w kontekście pracy wychowawczej.
 3. Charakterystyka kompetencji praktyczno-moralnych w kontekście zasady profesjonalizmu – podstawowej zasady etyki zawodowej (nauczyciela).
 4. Nabywanie i rozwijanie wybranych kompetencji praktyczno-moralnych.

Treści:

 1. Współczesna edukacja – między teorią a praktyką – idea refleksyjnego praktyka. Jakich kompetencji potrzebuje współczesny nauczyciel?
 2. Wychowanie jako proces edukacyjny. Umysł jako „przedmiot” oddziaływań edukacyjnych – współczesny stan badań. Edukacja etyczna a wychowanie – aspekty i cele edukacji etycznej. Co jest istotą wychowania?
 3. Jak myślimy? Wybrane elementy teorii D. Kahnemana. Idea myślenia krytycznego jako fundamentalny cel kształcenia a edukacja logiczna i myślenie moralno-etyczne.
 4. Czym jest moralność?   Etyka jako nauka o moralności - rodzaje i aspekty moralności. Rozwój moralny jako cel edukacji etycznej – typologia i wstępna charakterystyka kompetencji praktyczno-moralnych.
 5. Jak usprawnić procesy decyzyjne? Roztropność jako podstawowa kompetencja praktyczno-moralna. Elementy teorii decyzji.
 6. Teoria etyczna i jej rola w edukacji etycznej. Ekspercja etyczna jako kompetencja praktyczno-moralna. Zarys teorii argumentacji – ćwiczenia w argumentowaniu oraz ocenianiu argumentacji.
 7. Dyskusja jako metoda dydaktyczna – ćwiczenia w dyskutowaniu w kontekście sprawczości jako kompetencji praktyczno-moralnej.
 8. Sumienie jako kompetencja praktyczno-moralna. Co to znaczy być człowiekiem sumienia?


Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Grażyna Kurowska, e-mail: grazyna.kurowska@ore.edu.pl, tel. (22) 345 37 83

Szkolenie ma charakter propedeutyczny (część I podstawowa). Uczestnicy będą mogli zapoznać się z autorską koncepcją edukacji etycznej i przedyskutować przedstawione propozycje jej wykorzystania w pracy wychowawczej. Istotnym elementem kursu będzie omówienie wybranej literatury (w większości będą to publikacje z ostatnich kilku lat) z zakresu nauk o edukacji.

Organizatorzy planują przygotowanie II część szkolenia na poziomie rozszerzonym (zakres dostosowany do zdiagnozowanych potrzeb grupy szkoleniowej).

Zajęcia poprowadzą: pracownicy dydaktyczni Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, egzaminatorzy/eksperci Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, autorzy z zespołu Ministerstwa Edukacji Narodowej ds. nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego – dr Jacek Frydrych i dr Piotr Lipski.

Kryteria naboru/rekrutacji uczestników: Wypełnienie oświadczenia o udziale w szkoleniu oraz przesłanie skanu zaświadczenia podpisanego przez dyrektora szkoły/placówki (załącznik wymagany podczas procesu rekrutacji)

Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia: 100% obecności oraz aktywny udział w całym 17-godzinnym szkoleniu.

Do wyczerpania miejsc, najpóźniej do 15 czerwca 2018 r. Zarejestrowanie w systemie i przesłanie oświadczeń nie jest jednoznaczne z przyjęciem na szkolenie. Udział w szkoleniu wymaga malowego lub telefonicznego potwierdzenia przez kierownika projektu.

25-06-2018 - 27-06-2018 (Sulejówek)
Nieaktywny