Szczegóły szkolenia
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej
Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej

Wychowanie i profilaktyka

Wydział Wychowania i Profilaktyki ORE

specjaliści z placówek doskonalenia nauczycieli, specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych, specjaliści szkolni zajmujący się problematyką wychowania i profilaktyki

E-learning

Celem szkolenia jest:
  1. Podniesienie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie budowania programu wychowawczo-profilaktycznego dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów, środowiska lokalnego i zagrożeń  danej społeczności szkolnej opracowanego na bazie diagnozy potrzeb i problemów wychowawczych w szkole,
  2. Wsparcie merytoryczne specjalistów szkolnych w zakresie planowania działań z zakresu wychowania i profilaktyki.

Treści kształcenia obejmują następujące zagadnienia:
  1. Stan prawny w zakresie wychowania i profilaktyki.
  2. Badania diagnostyczne: charakterystyka wybranych metod i narzędzi.
  3. Istota wychowania i profilaktyki – założenia teoretyczne.
  4. Konstruowanie programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły/placówki.
  5. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego


Platforma Moodle

Maria Talar, Tel: (22) 570 83 28; mail: maria.talar@ore.edu.pl

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowaną w ramach programu szkolenia literaturą przedmiotu i mają dostęp do wszystkich materiałów z chwilą rozpoczęcia szkolenia. Szkolenie jest bezpłatne.

Po weryfikacji i akceptacji zgłoszeń uczestnicy otrzymają drogą mailową zaproszenia do udziału w kursie wraz z instrukcją logowania na platformie e-learningowej ORE (www.e-kursy.ore.edu.pl).

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w placówce doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznej lub w szkole. Rekrutacja jest możliwa do 25.06.2018 r.


Terminy szkolenia: 21 maja do 30 czerwca 2018
Nieaktywny