Szczegóły szkolenia
Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła”
Stosunki polsko-ukraińskie w kontekście zaszłości historycznych. Akcja „Wisła”

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE

nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni ds. historii i wiedzy o społeczeństwie (WOS), nauczyciele historii i WOS-u wszystkich typów szkół

Szkolenie adresowane jest do nauczycieli konsultantów i specjalistów ds. edukacji historycznej, społecznej i obywatelskiej zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli oraz nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie

Szkolenie

Szkolenie ma na celu aktualizację i pogłębienie wiedzy uczestników na temat genezy i przebiegu Akcji „Wisła”, stosunku PPR do mniejszości narodowych i działalności UPA na terenie powojennej Polski. Przedstawione będą następujące tematy:

  • Przebieg Akcji „Wisła”,
  • Akcja „Wisła” a polityka PPR wobec mniejszości narodowych,
  • Działalność UPA na terenie powojennej Polski. Jak uczyć o Akcji „Wisła”,
  • Akcja „Wisła” w kontekście powojennych deportacji w Europie,
  • Różne oceny Akcji „Wisła” i problemy z nią związane,
  • Akcja „Wisła” i problemy z nią związane w scenariuszach lekcyjnych,
  • Deportacje Ukraińców w Polsce w latach 1945–1947,
  • Hierarchia i duchowieństwo Kościoła grekokatolickiego i prawosławnego w Polsce wobec Akcji „Wisła”,
  • Postawa duchowieństwa rzymskokatolickiego w Polsce w trakcie przebiegu Akcji „Wisła”.

Kryteria naboru:
W pierwszej kolejności na szkolenie zostaną zaproszeni pracownicy merytoryczni placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie tematyki szkolenia.
Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia: 100% obecności uczestników szkolenia na zajęciach


Centrum Szkoleniowe ORE, ul. Paderewskiego 77, 05–070 Sulejówek

Stanisław Zubek, stanislaw.zubek@ore.edu.pl

Szczegółowy harmonogram zajęć otrzymają uczestnicy szkolenia po zakończeniu procesu rekrutacji. Organizator pokrywa  koszty noclegu i wyżywienia w Centrum Szkoleniowym ORE, nie zapewnia zwrotu kosztów dojazdu.

23-04-2018 - 25-04-2018
Nieaktywny