Szczegóły szkolenia
KONFERENCJA: Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)
KONFERENCJA: Praktyczne i prawne aspekty realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (WWRD)

Specjalne potrzeby edukacyjne

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych ORE

dyrektorzy i wicedyrektorzy szkół, specjaliści ze szkół i placówek

Konferencja

Cele konferencji:

  • upowszechnianie wiedzy na temat znaczenia wczesnego wspomagania dla rozwoju małego dziecka;
  • poszerzanie wiedzy na temat wpływu rodziny na proces wspomagania rozwoju dziecka z niepełnosprawnością, w tym rozwiązania europejskie i lokalne;
  • doskonalenie umiejętności w zakresie współpracy z rodzicem dziecka z niepełnosprawnością;
  • prezentacja działań szkoleniowych liderów ds. WWRD upowszechniających wiedzę o WWRD w regionach;
  • upowszechnienie sprawdzonych rozwiązań w zakresie realizacji WWRD na terenie placówek oświatowych- prezentacja dobrych praktyk.

Adresat:dyrektorzy i specjaliści szkół i placówek systemu oświaty, w których funkcjonują zespoły ds. WWRD lub powiatowe ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze realizujące program „Za życiem”.ORE, Aleje Ujazdowskie 28, Warszawa

Jolanta Rafał-Łuniewska, e-mail: jolanta.luniewska@ore.edu.pl , tel. 22 570 83 09

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie i rejestrację jednej osoby z placówki.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie pocztą elektroniczną do 14.03.2018 r.

Organizatorzy zapewniają bezpłatną dydaktykę i poczęstunek natomiast nie pokrywają kosztów podróży. Zaświadczenia otrzymają tylko osoby uczestniczące w konferencji w pełnym wymiarze godzin.


22-03-2018
Nieaktywny