Szczegóły szkolenia
Seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla grupy edukatorów na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze. Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”
Seminarium szkoleniowe w Yad Vashem dla grupy edukatorów na temat nauczania o Holokauście oraz żydowskiej historii i kulturze. Zachować pamięć. Historia i kultura dwóch narodów”

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich/ Światowe Centrum Upamiętniania Holokaustu w Yad Vashem

Brak adresatów

Nauczyciele wszystkich przedmiotów, trenerzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka, koordynatorzy z ośrodków doskonalenia nauczycieli

Seminarium

Celem seminarium jest wymiana doświadczeń, wiedzy oraz współpraca pomiędzy nauczycielami, trenerami, uczniami w obszarze problematyki Holokaustu oraz współczesnej kultury i historii Żydów.

ZASADY REKRUTACJI:

 1. Aplikować na seminaria zagraniczne mogą:
 1. trenerzy, multiplikatorzy, edukatorzy, eksperci edukacji na rzecz praw człowieka, w tym edukacji o Holokauście, koordynatorzy z regionalnych ośrodków doskonalenia nauczycieli afiliowani przy ORE – osoby odpowiedzialne za organizację wyjazdu i opiekę nad grupą.
 2. nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych, ewentualnie nauczyciele gimnazjów, z czego mogą oni stanowić 10% uczestników seminariów zagranicznych,
 3. osoby ściśle współpracujące z ORE przy realizacji projektów w zakresie edukacji na rzecz praw człowieka, w tym w zakresie edukacji o Holokauście( osoby wskazane przez ORE lub Instytut Yad Vashem) nie więcej niż 5% uczestników seminariów.
 4. osoby nie będące nauczycielami, a współpracujące z koordynatorami regionalnymi, zaangażowane w projekty multiplikujące edukację na rzecz praw człowieka, w tym wiedzę o Holokauście, z czego mogą oni stanowić nie więcej niż 10% uczestników seminariów.
 5. szkoły, które delegowały nauczyciela na seminarium w Instytucie Yad Vashem, nie mogą ponownie  oddelegować innego nauczyciela (wyjątkiem stanowi sytuacja , kiedy przeszkolony w Yad Vashem nauczyciel nie pracuje już tej placówce.)
 6. rekrutacja powinna opierać się na zasadach równego terytorialnego podziału.
 7. osoby posiadające znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym pozwalającym na udział w warsztatach prowadzonych w jęz.angielskim

 

 1. Komisja Rekrutacyjna każdorazowo przygotowuje ankietę zgłoszenia na seminarium zagraniczne.
 2. Członkowie Komisji Rekrutacyjnej nie mogą udzielać rekomendacji uczestnikom seminariów.
 3. Decyzje Komisji Rekrutacyjnej nie podlegają odwołaniu.

 Yad Vashem (Izrael)

Anna Różańska, anna.rozanska@ore.edu.pl

Kryteria rekrutacji uczestników:

 • komunikatywna umiejętność posługiwania się językiem angielskim
 • dorobek wskazujący na zaangażowanie w przedmiotowej tematyce
 • dalsze plany związane z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia po seminarium
 • zgoda dyrektora (pracodawcy) na oddelegowanie pracownika
 • adresat (określony wyżej),
 • wypełnienie on-line formularza rejestracyjnego,
 • proporcjonalny udział uczestników z poszczególnych województw

Osoby zakwalifikowane do udziału w spotkaniu otrzymają informację pocztą elektroniczną.
Uwaga!  Otrzymanie wiadomości e-mail informującej jedynie o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania się na szkolenie. 

Każdy uczestnik zakwalifikowany na seminarium pokrywa koszty podróży i ubezpieczenia oraz wnosi opłatę w wysokości 100€ wynikającą z organizacji szkolenia, określoną przez Yad Vashem, na rachunek wskazany przez Yad Vashem.

Organizatorzy seminarium pokrywają koszty ekspertów polskich i izraelskich, warsztatów, transportu na miejscu, zakwaterowania i wyżywienia uczestników.

Data rozpoczęcia: 21 października 2017


21-10-2017 - 29-10-2017 (Yad Vashem (Izrael))
Nieaktywny