Szczegóły szkolenia
EDUKATOR MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH
EDUKATOR MEDIATORÓW RÓWIEŚNICZYCH

Rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich

pedagodzy szkolni, nauczyciele konsultanci, doradcy metodyczni, nauczyciele II etapu edukacyjnego

Szkolenie rekomendowane jest dla: 1. koordynatorów edukacji prawnej w projekcie WRKSO ORE w latach 2013-2016, w szczególności dla doradców metodycznych pracujących w szkole podstawowej, 2. liderów edukacyjnych - nauczycieli i pedagogów szkolnych zainteresowanych mediacjami rówieśniczymi i szkolnymi, którzy w roku szkolnym 2017/2018 będą uczyli w klasach 4-7 szkoły podstawowej, w pełnym wymiarze godzin.

Szkolenie

Oferta szkoleniowa skierowana jest do osób, które chcą pogłębić wiedzę i umiejętności z zakresu wprowadzania mediacji do szkół oraz uzyskać uprawnienia edukatorskie do prowadzenia szkoleń dla uczniów - mediatorów rówieśniczych.

 

Program szkolenia jest dwuczęściowy, obejmuje min. 44 godziny dydaktyczne praktycznych zajęć, realizowany będzie w dwóch terminach

 • Część I. Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych
  (22 godziny)
  • wymaga ukończenia szkolenia podstawowego „bazowego” z mediacji lub potwierdzenia kompetencji, o których mowa poniżej w części „Kryteria naboru” - Niezbędne wstępne wymagania dla kandydatów szkolenia specjalistycznego „Edukator mediatorów rówieśniczych”

TERMIN: 26 – 28 czerwca 2017

 • Część II. Edukator mediatorów rówieśniczych  (22 godziny)
  • warunkiem uczestnictwa jest ukończenie z wynikiem pozytywnym I części 22-godzinnego   szkolenia specjalistycznego z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych.

TERMIN: 8-10 września 2017

 • Szkolenie jest prowadzone zgodnie ze standardami szkolenia mediatorów określonymi w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2001r.
 • Uczestnicy szkolenia nabywają umiejętności prowadzenia mediacji w konfliktach rówieśniczych (uczeń – uczeń), z nieletnim sprawcą czynu karalnego oraz szkolnych (uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel) oraz warsztatów dla uczniów przygotowujących ich do pełnienia roli mediatora rówieśniczego.
 • Zdobyte umiejętności pozwolą na organizowanie Szkolnych Klubów Mediatorów – wspieranie i superwizowanie mediatorów rówieśniczych prowadzących mediacje w szkołach.
 • Uczestniczy szkolenia otrzymują skrypt a w nim wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora rówieśniczego oraz scenariusze warsztatów .
 • Szkolenie kończy się testem!
 • Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu szkolenia otrzymują dyplom wraz z załącznikiem określającym zakres nabytej wiedzy i umiejętności, który daje uprawnienia do wpisu na listę mediatorów w sprawach z nieletnim sprawcą czynu karalnego prowadzoną przez prezesów sądów okręgowych.
Kryteria naboru/rekrutacji uczestników:

Niezbędne wstępne wymagania dla kandydatów szkolenia specjalistycznego „Edukator mediatorów rówieśniczych”

1)   Potwierdzenie kompetencji trenerskich i/ lub coachingowych (certyfikat/-y) popartych  praktyką trenerską (rekomendacje), potwierdzenie realizacji szkoleń dla środowiska szkolnego/ oświatowego (min. 60 godzin), w szczególności potwierdzenie znajomości:

 • podstawowych technik komunikacyjnych negocjacji, podstawowych technik negocjacyjnych,
 • podstawowej wiedzy z zakresu edukacji prawnej i mediacji

2)   Zaświadczenie o zatrudnieniu w roku szkolnym 2017/2018 w szkole podstawowej oraz realizacji lekcji/ zajęć szkolnych z uczniami klas IV-VII w pełnym wymiarze godzin pracy;

3)   Oświadczenie, że kandydat jest czynny zawodowo, nie jest w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, nie jest emerytem i nie przejdzie na emeryturę w do końca roku szkolnego 2018/2019 (zakładany co najmniej 2-letni projekt);

4)   Oświadczenie – zobowiązanie o wprowadzaniu w roku szkolnym 2017/2018 mediacji do szkoły i prowadzenia szkoleń dla uczniów chcących  być mediatorami rówieśniczymi

5)    Oświadczenie, że po uzyskaniu uprawnień Edukatora mediatorów rówieśniczych, kandydat będzie uczestniczył w obowiązkowych superwizjach dla Mediatorów (wymagane co najmniej 2 superwizje w roku)

6)    Oświadczenie, że w razie wycofania się ze szkolenia i nie podjęcia zadań w szkole w roku szkolnym 2017/ 2018 – kandydat zwróci koszt dydaktyki 550 zł brutto w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zwrotu poniesionych przez ORE kosztów szkolenia

UWAGA! Wymagane dokumenty i oświadczenia należy przesłać na adres mailowy koordynatora projektu grazyna.kurowska@ore.edu.pl


Warunki ukończenia formy doskonalenia/otrzymania zaświadczenia
 • Kandydat deklaruje 100% obecności oraz aktywny udział w całym 44-godzinnym szkoleniu . Nie ma możliwości skorzystania tylko z części szkolenia.
 • Uczestnicy szkolenia otrzymują skrypt a w nim wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora rówieśniczego oraz scenariusze warsztatów. Szkolenie kończy się testem !
 • Po uzyskaniu uprawnień -„Edukator mediatorów rówieśniczych” deklaruje współpracę   z ORE oraz udział w obowiązkowych   superwizjach dla Mediatorów (oświadczenie w pkt 5).

Uczestniczy szkolenia otrzymują skrypt a w nim wzory niezbędnych dokumentów w pracy mediatora rówieśniczego oraz scenariusze warsztatów .

 

Harmonogram szkolenia
(część I. 26-28 czerwca 2017)

Pierwszy dzień : 26 czerwca 2017
10.30 – 12.00 zajęcia

12.15 – 13.45 zajęcia

13.45 – 14.45 obiad

14.45 – 16.15 zajęcia

16.30 – 18.00 zajęcia

Drugi dzień : 27 czerwca 2017
9.00 – 10.30 zajęcia

10.45 – 12.15 zajęcia

12.15 – 13.15 obiad

13.15 – 14.45 zajęcia

15.00 – 16.30 zajęcia

Trzeci dzień: 28 czerwca 2017
9.00 – 10.30 zajęcia

10.45 – 12.15 zajęcia

12.15 – 13.15 obiad

13.15 – 14.45 zajęcia


Centrum Szkoleniowe w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77

Grażyna Kurowska, e-mail: grazyna.kurowska@ore.edu.pl, telefon (22) 345 37 83

Szkolenie realizowane w dwóch częściach:

Część I szkolenia: 26–28 czerwca 2017r. (możliwość przyjazdu do Centrum Szkoleniowego w niedzielę 25.06.2017r.)

Część II szkolenia: 8 –10 września 2017r.

Zakres tematyczny szkolenia specjalistycznego dla Edukatorów mediatorów rówieśniczych  (44 godziny dydaktyczne)

 Część I. Szkolenie specjalistyczne z mediacji szkolnych, rówieśniczych, oświatowych (22 godziny)

 1. Geneza mediacji - sprawiedliwość naprawcza a sprawiedliwość karna. Mediacja w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości.
 2. Konflikt w pracy mediatora rówieśniczego - rodzaje konfliktów w szkole, koło konfliktu,
  postawy i indywidualne strategie działania w sytuacjach konfliktowych. Cykl konfliktu.
 3. Narzędzia mediatora mające zastosowanie w mediacjach szkolnych i rówieśniczych:
  • ułatwiające komunikację – techniki komunikacji i formy ich zastosowań w mediacji,
  • diagnozujące konflikt i etap radzenia sobie z nim,
  • techniki negocjacyjne – przygotowanie stron do negocjacji.
 4. Mediacja a inne formy działania w sytuacji konfliktu w szkole, rozstrzyganie a rozwiązywanie konfliktu.
 5. Mediacja – czym jest, zasady, procedury i przebieg mediacji
 6. Etapy mediacji rówieśniczych i z nieletnim sprawcą czynu karalnego, funkcje mediatora w procesie mediacji.
 7. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w szkole.
 8. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania procedur mediacyjnych w zakresie mediacji z nieletnim sprawcą czynu karalnego.
 9. Obszary zastosowań mediacji rówieśniczej, szkolonej i oświatowej – kwalifikacja spraw do mediacji.
 10. Symulacje mediacji.

Część II. Edukator mediatorów rówieśniczych  (22 godziny)

 1. Obszary zastosowań mediacji w konfliktach rówieśniczych.
 2. Dokumentacja prowadzona i przygotowywana przez mediatora rówieśniczego.
 3. Opracowywanie programu zajęć kształcących mediatorów rówieśniczych.
 4. Organizacja i opieka nauczyciela nad Szkolnymi Klubami Mediatora (KSM).

26-06-2017 - 10-09-2017
Nieaktywny